Warszawa, 01.07.2022 r.

 

 

Administratorem strony jest Kuduro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 02-677, ul. Cybernetyki 4A lok. 174 

NIP: 5213934580, REGON: 38950480000000, KRS: 0000911706

 

 

 OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH/WARSZTATACH DLA UCZESTNIKÓW

 1. Szkolenie: Celem jest przekazanie wiedzy. Ma charakter wykładu, na którym omawiana jest teoria i przykłady jej zastosowania. Uczestnicy słuchają i zadają pytania. Ma ustaloną agendę.
 2. Warsztat: Celem jest poznanie metod pracy i zastosowań wzorców architektonicznych oraz technik pracy z narzędziami CASE. Ma charakter prezentacji praktycznej na żywo” powstawania określonego rozwiązania. Uczestnicy słuchają i zadają pytania. Ma ustalony temat/przedmiot.
 3. Szkolenia/warsztaty odbywają się w ustalonych terminach i miejscach, bądź online. Jako Organizator zapewniamy w miejscu szkolenia stacjonarnego otwartego odpowiednie warunki (sala, miejsca do siedzenia, rzutnik/tv i tablica/flipchart z pisakami), materiały do pisania oraz serwis cateringowy zawierający obiad. 
 4. E-learning to szkolenie/kurs przy użyciu technologii informatycznej. Oznacza wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu/szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej.
 5. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie jest dokonanie na wskazanej stronie organizatora, droga elektroniczną (lub poprzez wysłanie wypełnionego formularza na wskazany adres e-mail), wcześniejszej rejestracji uczestnika i rezerwacji miejsca na wskazanym szkoleniu i w określonym terminie. Potwierdzenie dokonania rejestracji jest odsyłane na podany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. W przypadku szkoleń e-learningowych warunkiem otrzymania dostępu jest zakupienie i opłacenie wybranego e-kursu.
 6. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w pkt. 5. stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. 
 7. Do udziału w szkoleniu/warsztacie online niezbędny jest dostęp do komputera z zainstalowaną przeglądarką, stałego łącza internetowego, kamery oraz mikrofonu. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za ich zapewnienie.
 8. Szkolenie/warsztat uznawane jest za przeprowadzone jeżeli uczestnik uczestniczył lub miał taką możliwość, a prowadzący omówił wszystkie zagadnienia opisane w agendzie.
 9. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów potwierdzają listy obecności. W przypadku szkoleń online Uczestnicy podczas logowania na platformę, mają obowiązek podpisania się imieniem i nazwiskiem.
 10. Aby otrzymać certyfikat ukończenia Szkolenia/warsztatu, obecność na zajęciach nie może być mniejsza niż 70% całego wymiaru godzin szkoleniowych.
 11. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora najpóźniej 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem pierwszego dnia Szkolenia. Ze względu na zawartość merytoryczną Szkolenia i wysokie standardy jakości kształcenia, zmiany takiej można dokonać tylko w odniesieniu do całego wymiaru czasowego Szkolenia (a nie jego wybranej części). 
 12. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Bezkosztowe odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie do 8 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy przypadku szkoleń otwartych (zgłaszając się na cykl szkoleń i płatności w ratach obowiązują najbliższe opublikowane na stronie www.eduFuturo.pl terminy każdego z modułów), a w przypadku szkoleń zamkniętych termin ten wynosi 30 dni. Odstąpienie w późniejszym terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty (100%).
 13. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zmiany terminu szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. choroba Trenera).
 14. Niestawienie się zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia.
 15. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia stacjonarnego o alergiach, nietolerancji pokarmowej bądź preferencjach wegańskich/wegeteriańskich Uczestnika(-ów) szkolenia stacjonarnego min. 7 dni przed jego terminem.
 16. Jeśli nie uzgodniono inaczej, maksymalnie na 30 dni przed terminem szkolenia zamawiający otrzyma fakturę VAT, na podstawie której należy uregulować należność na konto: 73140 2004 0000 3702 8152 2776 w mBank. Potwierdzenie płatności prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 17. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Kuduro sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obejmuje również faktury korygujące i duplikaty faktur.
 18. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia.
 19. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy w materiałach referencyjnych i marketingowych firmy Kuduro sp. z o.o. , w których Kuduro sp. z o.o. wymieni Zamawiającego jako swojego klienta.
 20. Zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków powyższego regulaminu.

 

SZKOLENIA/WARSZTATY ZAMKNIĘTE

 1. Wszystkie szkolenia otwarte mogą być zamawiane jako dedykowane, wówczas termin jest ustalany indywidualnie. Możliwe jest także zmodyfikowanie agendy.
 2. Uczestnicy szkolenia powinni wypełnić Ankietę przedszkoleniową, wysyłaną przed szkoleniem w celu weryfikacji potrzeb. 
 3. Szkolenia zamknięte, z racji swojej specyfiki (zamknięta grupa z jednej organizacji), mogą być przygotowane jako dedykowane i poprowadzone na przykładach specyficznych dla tej organizacji, pod warunkiem:
  • złożenia takiej deklaracji przy zamówieniu na szkolenie,
  • przekazania w wersji elektronicznej (PDF) wybranej partii dokumentów wewnętrznych stanowiących materiał przykładowy do szkolenia i opis działania organizacji, oznaczonych klauzulą Tajemnica Przedsiębiorstwa”, minimum siedem dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
 4. Szkolenia zamknięte wyceniane są indywidualnie.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie maksymalnie 3 (trzy) dni od daty zakończenia szkolenia i rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Kuduro sp. z o.o., również te uwarunkowane siłą wyższą.
 4. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Kuduro sp. z o.o. ma roszczenia finansowe.
 5. Brak spełnienia któregoś z wymagań OGÓLNYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W SZKOLENIACH DLA UCZESTNIKÓW nie może być podstawą do składania reklamacji.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały prezentowane podczas szkoleń online i udostępniane Kupującym (w tym materiały szkoleniowe) przez Organizatora Szkoleń firmę Kuduro sp. z o.o. oraz Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie eKursy Kuduro sp. z o.o. są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie, nagrywanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej zgody przedstawiciela Kuduro sp. z o.o. Otrzymane materiały nie stanowią nabycia jakichkolwiek praw do ich treści. 
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. 

 

PRYWATNOŚĆ

 1. Wszelkie dane osobiste użytkowników strony podawane są dobrowolnie, rozumiejąc cel ich podawania, jakim jest oczekiwanie kontaktu zwrotnego, zamówienie usługi, rejestracja na platformie lub subskrypcja newslettera.
 2. Każdy z użytkowników może złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych, do dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Każdorazowo w treści mailingu, adresat otrzymuje informacje o tym, jak usunąć adres email z bazy Kuduro sp. z o.o.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.

 

 

Wszelkie uwagi związane z powyższym Regulaminem należy zgłaszać Administratorowi na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szukaj szkolenia

Newsletter

Kalendarz

Czerwiec   2024
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zadzwoń lub napisz do nas

Dane adresowe

ul. Cybernetyki 4A lok. 174
02-677 Warszawa

 

Dane identyfikacyjne

Kuduro sp. z o.o.

NIP: 5213934580

REGON: 38950480000000

KRS: 0000911706

Śledź nas na