Warszawa, 27.12.2011 r.

 

Administratorem strony jest eduFuturo Karolina Murawska z siedzibą w Warszawie. 02-677, ul. Cybernetyki 4A lok. 174, NIP: 797-192-56-61, REGON: 145926883 

 

 

 OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIACH DLA UCZESTNIKÓW

 1. Szkolenie to cykl wykładów z określonego przedmiotu i zakresu, zorganizowane w celu uzupełnienia wykształcenia lub wiadomości z określonej dziedziny. Szkolenia odbywają się w ustalonych terminach i miejscach, bądź online. Jako Organizator zapewniamy w miejscu szkolenia stacjonarnego otwartego odpowiednie warunki (sala, miejsca do siedzenia, rzutnik/tv i tablica/flipchart z pisakami), materiały do pisania oraz całodzienny serwis cateringowy zawierający obiad. Pod pojęciem warsztatu, rozumiemy zajęcia praktyczne doskonalące umiejętności z danej dziedziny.
 2. E-learning to szkolenie/kurs przy użyciu technologii informatycznej. Oznacza wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu/szkolenia bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie na wskazanej stronie organizatora, droga elektroniczną (lub poprzez wysłanie wypełnionego formularza na wskazany adres e-mail), wcześniejszej rejestracji uczestnika i rezerwacji miejsca na wskazanym szkoleniu i w określonym terminie. Potwierdzenie dokonania rejestracji jest odsyłane na podany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych. W przypadku szkoleń e-learningowych warunkiem otrzymania dostępu jest zakupienie i opłacenie wybranego e-kursu.
 4. Potwierdzenie rejestracji, o którym mowa w pkt. 3. stanowi zawarcie umowy na czas określony, tj. do czasu wykonania wzajemnych świadczeń. Przedmiotem umowy są zakres, termin i miejsce oraz koszt szkolenia.
 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Bezkosztowe odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie do 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy przypadku szkoleń otwartych, a w przypadku szkoleń zamkniętych termin ten wynosi 30 dni. Odstąpienie w późniejszym terminie zobowiązuje do zapłaty pełnej kwoty (100%).
 6. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub zmiany terminu szkolenia w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. choroba Trenera).
 7. Wszelkie terminy, w szczególności terminy szkoleń, muszą być potwierdzane z 7-dniowym wyprzedzeniem przez strony, pod rygorem nieważności takich ustaleń. 
 8. Niestawienie się zamawiającego lub wskazanych przez niego osób trzecich do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty wynagrodzenia.
 9. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów potwierdzają listy obecności.
 10. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia o alergiach, nietolerancji pokarmowej bądź preferencjach wegańskich/wegeteriańskich Uczestnika(-ów) szkolenia min. 7 dni przed jego terminem.
 11. Jeśli nie uzgodniono inaczej, maksymalnie na 30 dni przed terminem szkolenia zamawiający otrzyma fakturę VAT, na podstawie której należy uregulować należność na konto: 21 1050 1054 1000 0092 6123 9074 w ING BANKU ŚLĄSKIM. Potwierdzenie płatności prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 12. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur wystawianych przez eduFuturo Karolina Murawska zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF. Zgoda obejmuje również faktury korygujące i duplikaty faktur.
 13. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia.
 14. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie jego nazwy w materiałach referencyjnych i marketingowych firmy eduFuturo Karolina Murawska, w których eduFuturo Karolina Murawska wymieni Zamawiającego jako swojego klienta.

 

ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie maksymalnie 3 (trzy) dni od daty zakończenia szkolenia i rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.
 2. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 3. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od eduFuturo, również te uwarunkowane siłą wyższą.
 4. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których eduFuturo ma roszczenia finansowe.

 

 

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie materiały prezentowane podczas szkoleń online i udostępniane Kupującym (w tym materiały szkoleniowe) przez Organizatora Szkoleń firmę eduFuturo Karolina Murawska oraz Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane na Platformie eKursy eduFuturo są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Kopiowanie, nagrywanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów wymaga każdorazowo pisemnej zgody przedstawiciela eduFuturo. Otrzymane materiały nie stanowią nabycia jakichkolwiek praw do ich treści. 
 2. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów. 

 

 

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI SZKOLEŃ DLA TRENERÓW

 1. Współpraca między Trenerem a firmą eduFuturo Karolina Murawska odbywa się na zasadach dobrej woli obu stron.
 2. Celem współpracy jest organizacja szkoleń, do których Organizator otrzymuje wyłączność na czas trwania współpracy.
 3. Prowadzący wnosi swoje kompetencje i zasoby w postaci zdolności merytorycznej do opracowania programów szkoleń, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. Prowadzący zobowiązuje się wykonać przedmiot porozumienia wyłącznie osobiście.
 4. Terminy szkoleń proponuje Organizator i akceptuje Prowadzący.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie na 7 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia, bez ponoszenia żadnych konsekwencji wobec Prowadzącego. Odwołanie w późniejszym terminie skutkuje zobowiązaniem do zapłaty 20% wartości ustalonego wynagrodzenia.
 6. Odwołanie szkolenia z winy Prowadzącego może być spowodowane jedynie „siłą wyższą”. W innym wypadku Prowadzący zapłaci Organizatorowi karę umowną równą wysokości ustalonego wynagrodzenia w celu pokrycia kosztów poniesionych przez uczestników.
 7. W razie rezygnacji ze współpracy jednej ze stron, druga strona deklaruje wolę doprowadzenia do przeprowadzenia szkoleń, których terminy opublikowano i rozpoczęto rekrutację, nie wyklucza to wcześniejszej rezygnacji i ustania współpracy za wolą i zgodą obu stron.

 

 

PRYWATNOŚĆ

 1. Wszelkie dane osobiste użytkowników strony podawane są dobrowolnie, rozumiejąc cel ich podawania, jakim jest oczekiwanie kontaktu zwrotnego, zamówienie usługi, rejestracja na platformie lub subskrypcja newslettera.
 2. Każdy z użytkowników może złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych, do dostępu do swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego i cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Każdorazowo w treści mailingu, adresat otrzymuje informacje o tym, jak usunąć adres email z bazy eduFuturo Karolina Murawska.

 

Wszelkie uwagi związane z powyższym Regulaminem należy zgłaszać Administratorowi na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadzwoń lub napisz do nas

Dane adresowe

ul. Cybernetyki 4A lok. 174
02-677 Warszawa

 

Dane identyfikacyjne

NIP: 797-192-56-61
REGON: 145926883

Śledź nas na